ارزیابی شما از فیلم «ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی»

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از فیلم «ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی» در اپلیکیشن زبانشناس است.

توضیح مختصری از این دوره: لهجه: امریکن نمره: 6.9 از 10. ترجمه: زیرنویس از اینترنت. مخترعی جوان و با استعداد، از کودکی دست به اختراعات عجیب و غریب می زده اما هیچ یک از اختراعاتش بدردبخور نبوده. تا اینکه مردم شهر دچار مشکل می شوند و منبع اصلی درآمد شهر، کارخانه‌ی کنسروسازی ساردین, تعطیل می‌شود. این بار دستگاهی را اختراع می‌کند که آب را به غذا تبدیل می‌کند و تبدیل به یک قهرمان محلی می‌شود اما …

سطح: متوسط