ارزیابی شما از کتاب «شورش شنها»

ارزیابی شما از کتاب «شورش شنها»
none 3.0 1

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از کتاب «شورش شنها» در اپلیکیشن زبانشناس است.

توضیح مختصری از این دوره: لهجه: امریکن نمره: 3.9 از 5 موجودات فانی بر سرزمین میراجی حکومت می کنند، اما موجودات افسانه‌ای هنوز در بیابان‌های وحشی اطراف و مناطق دورافتاده‌ی میراجی پرسه می‌زنند و حتی شایعه شده است که جن‌ها جایی در این سرزمین جادو می‌کنند. برای انسان‌ها اینجا سرزمینی بی‌رحم است، به‌خصوص برای فقرا، یتیمان و زنان؛ و «امانی» هرسه‌ی این‌هاست. او تیراندازی ماهر است، اما هنوز نتوانسته به هدفی خارج از «داست‌واک» شلیک کند و راه فراری از این شهر بیابد، شهری کوچک در سرزمین میراجی که او در آن محکوم به مرگ یا ازدواج اجباری است…

سطح: متوسط

this is very very good perfect lesson wow awesomen