ارزیابی شما از کتاب «زمینی نو»

ارزیابی شما از کتاب «زمینی نو»
none 5.0 1

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از کتاب «زمینی نو» در اپلیکیشن زبانشناس است.

توضیح مختصری از این دوره: لهجه: کانادایی نمره ادیبل: 4.7 کتاب زمینی نو اثر اکهارت تله یکی از کتاب‌های عمیق معنوی در عصر ما است که با آموزه‌های ساده و عمیق خود به انسان‌های بیشماری در سراسر جهان در یافتن آرامش درونی کمک کرده است.

سطح: خیلی سخت

زلمژنلژنژنازتکرت عباهژهلژتزاخژنلژ. عقاهی