ارزیابی شما از کتاب «تفریح تا سرحد مرگ»

ارزیابی شما از کتاب «تفریح تا سرحد مرگ»
none 3.0 1

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از کتاب «تفریح تا سرحد مرگ» در اپلیکیشن زبانشناس است.

توضیح مختصری از این دوره: تفریح تا سرحد مرگ

سطح: خیلی سخت

test hgf hgf hgf bhgf