ارزیابی شما از «روباه و سگ شکاری»

ارزیابی شما از «روباه و سگ شکاری»
none 5.0 1

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از «روباه و سگ شکاری» در اپلیکیشن زبانشناس است.

توضیح مختصری از این دوره: لهجه: امریکن نمره: 7.3 از 10 یک روباه جوان و یک سگ شکاری در فصل شکار با هم آشنا و دوست می شوند. اما با پایان یافتن فصل تابستان و اتمام فصل شکار از هم جدا می شوند و سگ شکاری با صاحب خود به منزل خود می روند. در بهار سال آینده، این دو باز هم همدیگر را می بینند اما این بار این سگ، تبدیل به یک سگ آموزش دیده شده و ناخود آگاه با روباه و حیوانات دیگر، دشمن شده است و

سطح: خیلی ساده

این انیمیشن خیلی خوبه خوببب بیدههههیییسسسس

this is reply one , this is very good